Monday, 19 December 2011

MOTTO SEKOLAH

MENGEMBELING DAN MEMANTAPKAN SUMBER TENAGA MENUJU DAN MENINGKATKAN KECEMERLANGAN SEPANJANG MASA.

VISI SEKOLAH

KAFA INTEGRASI AR-RAIHAN BANDAR TEKNOLOGI KAJANG AKAN MELAHIRKAN GENERASI YANG BERILMU, BERAMAL DAN BERTAQWA MENJELANG 2020.

KAFA INTEGRASI AR-RAIHAN BANDAR TEKNOLOGI KAJANG AKAN TERUS CEMERLANG DAN BERINTEGIRITI SERTA BERKUALITI.

MISI SEKOLAH

KAFA INTEGRASI AR-RAIHAN BANDAR TEKNOLOGI KAJANG MENERAJUI KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN PENGHAYATAN ISLAM MELALUI: 
  1. KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
  2. PENGAJARAN BERKUALITI DAN PEMBELAJARAN BERKESAN
  3. BERETIKA, BERDISIPLIN DAN BERTAQWA
  4. IKHLAS, AMANAH DAN ISTIQAMAH

FALSAFAH PENDIDIKAN JAIS

Suatu usaha berterusan ke arah membina potensi individu berilmu, berakhlak mulia dan berketrampilan berlandaskan ilmu Allah bagi melahirkan masyarakat muslim sejati yang maju dan mampu bersaing sepanjang masa.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara.